منوی دسته بندی

رادیولوژی

سونوگرافی در گوهردشت کرج

 

دستگاه های رادیولوژی با توجه به طیف وسیع کاربردهای رادیولوژی از تنوع بسیاری برخوردار هستند. این دستگاه ها عموماً با استفاده از پرتوهای اشعه ایکس تصویربرداری از ناحیه مورد نظر را انجام می دهند. با این حال رادیولوژی صرفاً محدود به استفاده از اشعه ایکس نیست، بلکه در روش هایی مانند MRI، سونوگرافی و پزشکی هسته ای از امواج صوتی، مغناطیسی و همچنین رادیواکتیو استفاده می شود.

.